VOOR AANSCHAF VAN EEN R/C AUTO BENT U AAN HET JUISTE ADRES

Product

Versie geldig vanaf 1 juli 2010

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van semsshop. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van semsshop. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. semsshop behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door semsshop erkend.

1.4 semsshop garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.


2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal semsshop bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van semsshop zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door semsshop geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.


3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EUROs en inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten.


4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan semsshop heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij semsshop . De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt semsshop er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retour zending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door semsshop aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij semsshop slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
. diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van veertien werkdagen
. goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financile markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
. goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
. voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygine of die snel kunnen bederven of verouderen
. audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
. de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij semsshop, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van semsshop. semsshop houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 semsshop respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 semsshop maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.


6. Garantie

6.1 semsshop garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van semsshop komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. semsshop is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan semsshop deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan semsshop. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan semsshop schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door semsshop gegrond worden bevonden, zal semsshop naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van semsshop en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van semsshop) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van semsshop gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van semsshop voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 semsshop is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens semsshop in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van semsshop en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
De garantie vervalt.
- indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
- indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten
aanbrengen door derden.
- bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluitingen, verkeerde
netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere van
buiten komende oorzaken of onheilen.
- indien het artikel niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing
omschreven wijze is onderhouden of gebruikt.
- indien het artikel wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires

6.7 Onterechte garantieaanspraken.Een uitgebreide rendement periode kan worden aanvaard op bepaalde tijden van het jaar of in uitzonderlijke omstandigheden is dit echter naar eigen goeddunken en alleen indien vooraf overeengekomen tussen ons vr aankoop in te schrijven.
vaststelbaar, bedieningsfouten, gebruiksaanwijzing niet gelezen, etc.) zullen de artikelen
retour gezonden worden en onderzoekskosten in rekening worden gebracht. Eventuele
kosten aan ons in rekening gebracht door onze leverancier zullen aan u worden
doorberekend.

6.8 Op de door Semsshop geleverde producten heeft u 1 maand garantie. Dit is de garantie zoals die
door de fabrikant, dan wel de importeur op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat
uw rechten ten aanzien van het product die voortvloeien uit dwingend voorgeschreven wettelijke
bepalingen, onverlet.

Op batterijen, tandwielen, motoren en accu's heeft u beperkte garantie omdat dit slijtage gevoelige
onderdelen zijn, Dat houdt in dat wij garanderen dat ze bij het eerste gebruik goed functioneren.

10.7 Heeft u een defect artikel dan dient dit retour gezonden te worden aan Semsshop. Bij retour
zending dient dit te gebeuren in de originele verpakking. Alle toebehoren zoals batterijen, laders,
accu's enz... dienen tevens te worden geretourneerd. Indien het artikel onzorgvuldig is verpakt,
vervalt het recht op garantie. Alle kosten die voortvloeien uit het heen en weer zenden van en naar
de klant komen voor rekening van de klant.


7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt semsshop zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden semsshop slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van semsshop gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 semsshop kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.


8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen semsshop en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door semsshop op haalbaarheid is beoordeeld.


8.2 semsshop behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van semsshop gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


10. Overmacht

10.1 semsshop is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van semsshop alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 semsshop behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is semsshop gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien semsshop bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


11. Aansprakelijkheid

11.1 semsshop is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.


12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door semsshop aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij semsshop zolang de afnemer de vorderingen van semsshop uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van semsshop wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door semsshop geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan semsshop of een door semsshop aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin semsshop haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht semsshop zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan semsshop.


13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen semsshop en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zutphen kennis, tenzij semsshop er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Deze website is met de grootste zorg samengesteld door, desondanks kunnen zich toch onjuistheden voordoen. Wij wijzen u op het volgende.

Informatie
Alle prijzen op onze site zijn in Euro en inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders is aangegeven. De informatie op deze website is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van de producten. De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten. Op al onze aanbiedingen, facturen, offertes en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn op de website te vinden.

Aansprakelijkheid
Mocht blijken dat er op deze website onjuistheden in de gegevens staan of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt semsshop geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele nadelige gevolgen hiervan. Ook kan semsshop geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen, onderbrekingen, vertragingen of fouten in het verstrekken van informatie.

Links
Sommige verwijzingen op deze site kunnen linken naar websites die door derden worden aangeboden en onderhouden. Hierover heeft semsshop geen controle. Wij dragen en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie van desbetreffende websites. Bovendien kan onze website componenten bevatten die genstalleerd dienen te worden op uw eigen PC. Het downloaden en installeren van deze componenten is geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid. semsshop aanvaardt ook hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Vooruitbetalen

Indien U wenst vooruit te betalen, en U wenst 50% vooruit te betalen. Dan graag eerst een mail sturen.

Terugkerende goederen

Als u vermoedt dat een defect aan uw goederen die u dient altijd eerst door onze help-pagina's eerst. Als dit niet helpt, moet u onze technische hulplijn bel of mail ons voor ondersteuning zoals bijna alle problemen kunnen worden opgelost op deze manier en we zijn blij om te helpen.

Testen voor gebruik

Gelieve uw object VOOR GEBRUIK. U dient uit te voeren controles en tests voor het gebruik van bijvoorbeeld test alle radio-apparatuur, waaronder een reeks testen. Onze help-pagina's en je handleiding zal informatie bevatten over wat de te volgen procedures. Als u informatie over hoe u uw model te controleren vereist voor gebruik vraag ons niet verder om uw model te gebruiken totdat u duidelijk over de benodigde pre controles.

Deze modellen zijn geen speelgoed. Als je geen ervaring hebt met het model dat u hebt gekocht moet je wat onderzoek te doen bv Als u hebt gekocht een nitro model dan als het lezen van alle informatie op onze site en in de handleiding van het product je moet doen wat onderzoek over hoe te stemmen bv en stel uw motor en ook hoe om het te controleren vr gebruik. Wij bieden advies en hulp aan nieuwkomers zoveel mogelijk, maar niet in staat zijn om het rendement voor objecten die zijn beschadigd door onjuist gebruik, van klanten die niet in staat zijn om hun modellen of van klanten die nog niet volledig hebben hun modellen voor gebruik gecontroleerd te passen accepteren.


LET OP


LiPoly batterijen gevaar !!

Let op: LIPO batterijen kunnen bij (onjuist) gebruik enstige schade toebrengen aan personen, en bezittingen. Mogelijk brandgevaar! De koper van deze Lithium Polymeer batterijen en/of lader aanvaard bij het kopen van deze producten alle verantwoordelijkheden en alle risico's die gepaard gaan met deze producten en zal de fabrikant, distributeur / importeur en verkoper (inclusief eigenaren en medewerkers) niet aansprakelijk stellen voor enig ongeluk, schade en/of letsel aan personen en/of schade aan bezittingen als gevolg van gebruik van LIPO batterijen en laders.

Gebruik altijd de juiste lader en laat batterijen tijdens het laden nooit alleen. Houd continue zicht op het laad process en controleer regelmatig. Indien de cellen zwellen of warm worden tijdens het laden, stop dan onmiddellijk het laad process. Beschadigde cellen nooit meer opladen / gebruiken.

Op alle verbruiksartikelen waaronder (LIPO) batterijen zit geen garantie.Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzingen (in Engels of Nederlands) goed door.
De fabrikant en verkoper zijn niet aansprakelijk voor het gebruik van de aangeboden producten


Terug
semsshop